توضیحات آگهی استخدامی:

استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 94

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان درسال ۱۳۹۴ برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش( اصلی وقمر ومشترک ) در نظر دارد به استناد نامه شماره ۲۵۹۳/۲۰۹/د مورخه ۲۳/۷/۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و ۱۹۵۲/۲۰۹/د مورخ ۱۴/۴/۹۳ مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت تعداد ۱۳۹ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون عمومی، تخصصی، مصاحبه و احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش برای بکارگیری در رشته شغلی بهورزی بصورت پیمانی ( مشروط به اخذ مجوز استخدام ) و در صورت عدم دریافت مجوز بصورت قرارداد تبصره ۵ ماده ۳۱آیین نامه اداری پس از موافقتهای مربوطه بشرح ذیل داوطلب پذیرش نماید.

 

ردیف عنوان رشته شغلی محل جغرافیایی محل جغرافیایی جنسیت تعداد مورد نیاز شرایط احراز
۱ بهورز اسدآباد ( روستاهای کمک سفلی، قاسم آباد، وندر آباد، حبشی، نصرت آباد بهراز، مزرعه بید، یوسف آباد ، موسی آباد) هر کدام ۱ نفر مرد ۸ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۲ ( روستاهای قره بلاغ، سیر دره، آقا جانبلاغی، چنار سفلی ) هر کدام ۱ نفر زن ۴ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۳ بهورز بهار ( روستاهای دستجرد، زاغه، حصار قره باغی، میهمله علیا، حیدره دار الامام، دهنجرد، آبرومند، حسین آباد کارخانه، گنبدان، همه کسی ) هر کدام ۱ نفر مرد ۱۰ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۴ ( روستاهای سلیمان آباد، وهنان، چپقلو، دستجرد، حسام آباد، ساری قمیش، دینار آباد، مالک اشتر، حسین آباد آشوری، زاغه ) هر کدام ۱ نفر زن ۱۰ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۵ بهورز تویسرکان ( روستاهای سید شهاب، لامیان، فریازان، جعفریه، قلقل، اشتران، چاشتخوره، امامزاده زید، بابا پیر، قلعه نو، گشانی، کارخانه، منجان، دارانی سفلی، قلی لاله سفلی، مالیچه ، کرزان ،آرتیمان ، اشترمل) هر کدام ۱ نفر مرد ۱۹ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۶ ( روستاهای شان آباد، منجان ) هر کدام ۱ نفر زن ۲ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۷ بهورز رزن  ( روستاهای امتلر، گندوز، اورته قمیش، عمان، نظام آباد، درجزین، سیراب، نیر، جامیشلو، هریان) هر کدام ۱ نفر  مرد  ۱۰ نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۸  ( روستاهای امتلر،تخت، خورونده، ملابداغ  ، جعفرآباد ) هر کدام ۱ نفر  زن  ۵ نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۹  بهورز  کبودرآهنگ  ( روستاهای ازون دره، آقکند، جیغی، کند تپه، قباق تپه، دستجرد، پرورق، خبر ارخی، قوره جینه ،قزلجه حاجیلو ، خالقوردی) هر کدام ۱ نفر  مرد  ۱۱ نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۱۰

( روستاهای ازون دره، پیر انبار، چاله کند، قباق تپه) هر کدام ۱ نفر

روستای کوهین۲ نفر

 زن  ۶ نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۱۱  بهورز  ملایر  ( روستاهای اسلامآباد، انوچ، کهکدان، حسین آباد شاملو، ننج، حسین آباد ناظم، لولوهر، کسب، عشاق، مانیزان، طجر علوی، طجر سامن ، پیروز  ، نمازگاه) هر کدام ۱ نفر  مرد  ۱۴نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۱۲  ( روستاهای اسلام آباد، انوچ، کهکدان، واشان، کسب، کمری، ینگی کند، منگاوی) هر کدام ۱ نفر  زن  ۸ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۱۳  بهورز  نهاوند  ( روستاهای شیراوند، گوشه سعد وقاص، کفراج، کوهانی، حسین آباد بابا قاسم ) هر کدام ۱ نفر مرد  ۱۳نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۱۴  روستای گیل آباد ۲ نفر زن – روستای دهفول ۱ نفر زن  زن  ۵ نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
  روستای گیل آباد ۲ نفر زن – روستای دهفول ۱ نفر زن زن ۳ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۱۵  بهورز  همدان  ( روستاهای دهدلیان، آبشینه ) هر کدام ۱ نفر  مرد  ۲ نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۱۶  ( روستاهای پهن آباد، علی آباد آق حصار، انصارالامام، خماجین ) هر کدام ۱ نفر  زن  ۴ نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۱۷  بهورز  فامنین  روستای نصیر آباد  مرد  ۱ نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی
۱۸  ( روستاهای خوش آباد، قمشانه، دهدیوان، چپقلو) هر کدام ۱ نفر  زن  ۴ نفر  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)، مامایی و یا دیپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزی

۱-شرایط عمومی:
۱/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
۲/۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران )
تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی موسسه علت معافیت با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
۵/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
۶/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۷/۱- داشتن سلامت جسمی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاریها در روستاهای تحت پوشش ( به تائید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد با تائید کمیسیون پزشکی موسسه )
۸/۱- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای موسسه
۹/۱- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاههای دولتی باشند.
۱۰/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
۲- شرایط اختصاصی:
۱/۲- تحصیلات :
الف)دارا بودن مدرک تحصیلی معتبرفوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی ( بهداشت خانواده) و مامایی برای پذیرش بهورز زن و دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی (مبارزه با بیماریها)، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای برای پذیرش بهورز مرد
ب)دارا بودن مدرک دیپلم کامل متــوسطه
تبصره:شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم و دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های غیرمرتبط بارشته های مندرج در بندالف مجاز نمی باشد.
تبصره:شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون های پذیرش و بکارگیری بهورز بلامانع است و در صورت احرازقبولی،پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی،قبل از شروع کلاسهای بهورزی می باشد.
۲/۲-بومی بودن: پذیرش بهورز صرفا به صورت بومی صورت می گیرد و پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند:
الف) محل تولد داوطلب ( طبق مندرجات شناسنامه ) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای موردنظر محرز گردد.
ب)حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی،راهنمایی و متوسطه) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای موردنظر محرز گردد.
تبصره: احراز شرایط سکونت داوطلب ( بندهای الف و ب ) از طریق شورای اسلامی روستا و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.
تبصره: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط بر آن که شورای اسلامی سکونت آنها را گواهی نماید و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تائید نماید، بلامانع است و برای گروههای مذکور اقامت دریکسال اخیر ضرورت ندارد.
تبصره: در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۳ نفر، ثبت نام افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت طبق شرایط و مقررات بلامانع است.
۳/۲- سن: حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم۱۶ و حداکثر ۲۶ سال تمام و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۱۸ و حداکثر ۲۸ سال تمام می باشد.تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.
تبصره:موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هرصورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با درنظرگرفتن موارد زیرنباید از ۲۸ سال و سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم نباید از ۳۰ سال تجاوز کند:
الف)داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ب)مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت
تبصره:سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف)افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقودالاثرهاو جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشند شامل همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال
ب) آزادگان، فرزندان شاهد، جانباز ۲۵% و بالاتر و آزادگانی که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
۳- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:
۱/۳- ثبت نام متقاضیان واجد شرایط به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد.
۲/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل بهورزی
ب)اسکن و ارسال صفحه اول و دوم شناسنامه و در صورت دارا بودن توضیحات صفحه توضیحات
ج)اسکن و ارسال کارت ملی
د)اسکن و ارسال کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران )( پشت و رو )
ه)اسکن و ارسال گواهی پایان طرح یا گواهی اشتغال به طرح در مشمولین خدمت نیروی انسانی یا معافیت از آن
و) اسکن و ارسال مدرک دال یر ایثارگری
ز)اسکن و ارسال یک قطعه عکس ۴*۳ جدید متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه
ر)اسکن و ارسال رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۹۶۰۰۰ ریال ( نود و شش هزار ریال ) به حساب شماره ۲۱۳۸۰۶۵۷۰۹۰۰۴ بانک رفاه شعبه شریعتی همدان
( کد ۷۱۳ ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه به عنوان حق شرکت در آزمون عمومی برای داوطلبان پذیرش بهورزی با مدرک تحصیلی دیپلم به نام تمرکز وجوه درآمد های بهداشتی معاونت بهداشتی
ط) اسکن و ارسال رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۱۲۰۰۰ ریال ( صدو دوازده هزار ریال ) به حساب شماره ۲۱۳۸۰۶۵۷۰۹۰۰۴ بانک رفاه شعبه شریعتی همدان ( کد ۷۱۳) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه به عنوان حق شرکت در آزمون عمومی و تخصصی برای داوطلبان پذیرش بهورزی دارای مدرک فوق دیپلم به نام تمرکز وجوه درآمد های بهداشتی معاونت بهداشتی
تبصره: فرزندان شاهد و جانبازان معزز از پرداخت حق ثبت نام معاف و سایر داوطلبان ایثارگر ملزم به پرداخت نصف مبالغ مورد نظر می باشند.
۳/۳-به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴/۳- به مدارک ارسالی از طریق پست یا از هر طریق دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵/۳-وجوه پرداختی جهت ثبت نام به هیچ وجه به داوطلبین مسترد نمی شود.
۶/۳- متقاضیان واجد شرایط، ملزم هستند از تاریخ ۱۹/۲/۹۴ تا تاریخ ۳۱/۲/۹۴ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی WWW.UMSHA.AC.IR اقدام ، و در صورت لزوم از تاریخ ۱/۳/۹۴ تا تاریخ ۳/۳/۹۴ اطلاعات وارده را ویرایش نمایند.
۷/۳- اصالت مدارک مورد نیاز، پس از قبولی در مرحله اول آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی و قبل از انجام مصاحبه، توسط دانشگاه و از طریق تطبیق اولیه تصاویر مدارک با اصل آن و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیربط تائید می گردد.
۴-کارت ورود به جلسه آزمون:
۱/۴- کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای ۶/۳/۹۴ و ۷/۳/۹۴ مورخ از طریق سایت مذکور قابل دریافت می باشد.
۲/۴-زمان و محل برگزاری آزمون از طریق کارت ورود به جلسه آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۵-مواد آزمون عبارتند از:
۱/۵-برای سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم :
الف ) آزمون توانمندیهای عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون توانمندیهای عمومی از دروس معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، هر درس ۱۵ سوال و مجموعا ۶۰ سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحی می شود. آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره ( معادل ۳۰% از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره: متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال معارف اسلامی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.
ب) آزمون تخصصی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون اختصاصی از واحد های درسی اختصاصی شامل نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی (۳۰ سوال )، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی ( ۱۵سوال)، آموزش بهداشت ( ۱۵ سوال )، جمعا ۶۰ سوال تهیه می گردد که به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحی می شود. آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعا ۶۰ نمره ( معادل ۳۰% از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.
ج) از کلیه د اوطلبان مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۸۰ نمره ( معادل ۴۰ % از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص می دهد.
۲/۵- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم:
الف ) جهت سنجش توانمندیهای عمومی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه ( شامل دروس شامل ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، دین و زندگی ) و اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی، هر درس ۱۵ سوال و مجموعا ۶۰ سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحی می شود. آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره ( معادل ۶۰% از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره: متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال معارف اسلامی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.
ب) از کلیه د اوطلبان مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۴۰ % از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.
۶-تذکرات:
۱/۶- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
۲/۶- از کل مجوز استخدام تخصیص یافته به دانشگاه سی ( ۳۰ ) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای استخدام ایثارگران اختصاص می یابد، بیست و پنج ( ۲۵ ) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج ( ۲۵ ) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یکسال اسارت ، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و پنج ( ۵ )درصد سهمیه استخدامی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (۲۵ ) درصد و آزادگان زیر یک ( ۱ ) سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص می یابد. در مواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی ( شرایط احراز مندرج در آگهی ) الزامی است.
۳/۶- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را کسب نمایند، انجام خواهد شد.
۴/۶-استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۵/۶- جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۶/۶- فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه، پس از تائید کمیته آزمون، ضمن اطلاع رسانی در سایت موسسه توسط معاونت بهداشتی اعلام خواهد شد.
۷/۶- از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز ( اصلی و ذخیره ) بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.
۸/۶- انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمون به صورت فضلی می باشد.
۹/۶- برای هر پست بهورزی گزینش افراد دارای مدرک کاردانی دارای اولویت است. لذا در صورتی که برای یک پست بهورز تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی حداقل ۳ نفر باشد، دانشگاه می بایست از میان ۳ نفر ذکر شده اقدام به گزینش بهورز نماید. در صورتیکه تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی کمتر از ۳ نفر باشد، دانشگاه می بایست از افراد با مدرک دیپلم نیز اقدام به برگزاری آزمون نماید. در شرایط اخیر معیار برای گزینش افراد برای ورود به مصاحبه نمره فضلی آزمون کتبی می باشد. به منظور دسترسی به معیار واحد برای مقایسه نمره کتبی آزمون در میان داوطلبان کاردان و دیپلم لازم است امتیازات هر دو گروه با مقیاس واحد و بر اساس نمره ۶۰ از ۱۰۰ تعدیل و محاسبه شود. بدیهی است پس از ورود افراد برای مصاحبه، نتایج نهایی برای داوطلبان وارد شده به مصاحبه بر اساس نمره کل محاسبه خواهد شد.
۱۰/۶- لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تائید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام می گردد.
۱۱/۶- پذیرفته شدگان اصلی پس از اعلام نتایج نهایی، حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند.
تبصره: در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان ذخیره دعوت بعمل خواهد آمد.
۱۲/۶- مرکز بهداشت شهرستان موظف است از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صورت کتبی ( با پست پیشتاز ) دعوت به عمل آورد.
تبصره: پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوتنامه، حداکثر ۱۵ روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش، از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت به عمل می آید.
۱۳/۶- سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه « پس از اتمام دوره آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و به صورت شیفتهای مورد نظر موسسه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید» الزامی است.
۱۴/۶- پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصیل انصراف نمایند، ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمی باشند.
۱۵/۶-مدت تحصیل برای پذیرفته شدگان دیپلم ۲۴ ماه بصورت شبانه روزی و متناوب براساس آئین نامه مرکز آموزش بهورزی خواهد بود.
۱۶/۶-مدت تحصیل برای پذیرفته شدگان فوق دیپلم ۶ ماه بصورت شبانه روزی و متناوب براساس آئین نامه مرکز آموزش بهورزی خواهد بود.
۱۷/۶- چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج، برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و در صورت انعقاد هر گونه قرارداد اعم از قراردادی یا پیمانی، حکم صادره لغو و بلااثر می گردد.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام در سایت علوم پزشکی همدان اینجا کلیک نمایید

 
 
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ معادله را بدهید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.