توضیحات آگهی استخدامی:

استخدام های دانشگاه علوم پزشکی سال ۹۴

 

استخدام های دانشگاه علوم پزشکی (جدید)

 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره ۲۰۹/۵۸۴/د مورخ۹۴/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تعداد ۲۵۶ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.

برای ثبت نام در آزمون اینجا کلیک کنید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرزدر نظر دارد تعداد ۱۵۰ نفر نیروی پرستار  برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش از افراد واجدالشرایط  از طریق واگذاری خدمات سلامت با حقوق ومزایای مناسب جذب نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال ۹۴

آزمون استخدامی پیمانی برای تامین نیروی انسانی مراکز درمانی جدیدالتاسیس و توسعه یافته در وب سایت فعال می باشد.
توجه داشته باشید قبل از ثبت نام مشاغل و محل های مورد نیاز را مطالعه و فرم پیش نویس را با دقت پر نمایید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده جدول رشته های شغلی اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره۵۸۷/۲۰۹/د مورخ ۸/۲/۹۴ و ۸۹۷/۲۰۹/د مورخ ۲۲/۲/۹۴معاونت توسعه مدیریت و منابع به تعداد۸۶ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی خود براساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور از محل مجوز استخدامی شماره د/۲۰۹/۶۱۴ مورخ ۹۴/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و منابه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعداد ۱۰۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح زیر استخدام می نماید.

 برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده اگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان در نظر داردبرای تأمین نیروهای مورد نیاز خودبر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره ۶۲۹/۲۰۹/د مورخ ۹۴/۲/۸ و ۸۲۵/۲۰۹/د مورخ ۹۴/۲/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع به تعداد .۵۵ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­ های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید داوطلبان لازم است جهت اطلاع از شرایط و چگونگی ثبت نام در آزمون از طریق لینک های زیر نسبت به مشاهده آگهی آزمون  و راهنمای ثبت نام اقدام نمایند

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی فسا سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره ۶۲۸/۲۰۹/د مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع به تعداد۵۸ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال ۹۴

دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره. ۶۱۵/۲۰۹/د مورخ ۸/۲/۹۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع به تعداد  ۱۰۰نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده اگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد  برای تأمین نیروهای مورد نیاز  خود براساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل  مجوز شماره ۶۲۵/۲۰۹/د مورخ ۸/۰۲/۹۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع  به  تعداد ۶۸ نفر ، افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید. داوطلبین محترم می توانند از تاریخ دوشنبه ۹۴/۰۲/۲۸به مدت ۸روز تا تاریخ ۹۴/۰۳/۰۴جهت ثبت نام  به سایت دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایند.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید
برای مشاهده اگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 

 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره ۶۲۱/۲۰۹/د مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تعداد ۵۷ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­ های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره ۲۰۹/۹۰۵/د مورخ ۹۴/۰۲/۲۲معاونت توسعه مدیریت و منابع به تعداد ۴۰ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­ های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده فرم برگ درخواست شغل اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شیراز برای تامین نیروی انسانی خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محا مجوز های شماره د/۲۰۹/۶۵۳ مورخ ۹۴/۲/۹ و د۲۰۹/۹۳۸  مورخ ۹۴/۲/۲۳ معاونت توسعه و مدیریت و منابع وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی در حیطه عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام می نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خراسان شمالی در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۵۲/۲۰۹/د مورخه ۹/۲/۹۴ معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع برای تامین نیروی انسانی خود در رشته های بهداشتی ودرمانی از بین افراد واجد الشرائط از طریق امتحان عمومی،تخصصی وگزینش بصورت پیمانی جذب نیرو نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز براساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره د ۲۰۹/۶۰۴ مورخ ۹۴/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تعداد ۹۲ نفر افراد واجد شرایط از طریق امتحان کتبی در حیطه عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح زیر استخدام می نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در نظر دارد به منظور تامین نیروی های بهداشتی درمانی مورد نیاز بیمارستانهای جدید الاحداث و توسعه یافته در سطح استان آزمون استخدامی پیمانی برگزار نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۲۵/۲/ ۹۴ تا ۳/۳/۹۴  به سایت الکترونیک دانشگاه  به آدرس  http://azmoon.hums.ac.ir مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند .

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده جدول رشته های شغلی اینجا کلیک نمایید 

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام در نظردارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره۲۰۹/۵۸۳/د مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع به تعداد ۱۲ نفر ، افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید .

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بم جهت پذیرش دانش آموز بهورزی متعهد خدمت در نظر دارد بااستناد مجوزهای شماره د/۲۰۹/۲۵۹۳ مورخ ۹۲/۷/۲۳ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع شماره د/۲۰۹/۱۹۵۲ مورخ ۹۳/۴/۱۴ مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی وزارت متبوع تعدادی از افراد واجد شرایط از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش با در نظر گرفتن شرایط زیر به کارگیری می نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خودبر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره ۵۸۱ /۲۰۹/د مورخ ۹۴/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع  به تعداد  ۱۸۷ نفر  ، افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های  عمومی و تخصصی  پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل  استخدام نماید

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده جدول رشته های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 94

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان درسال ۱۳۹۴ برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش( اصلی وقمر ومشترک ) در نظر دارد به استناد نامه شماره ۲۵۹۳/۲۰۹/د مورخه ۲۳/۷/۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و ۱۹۵۲/۲۰۹/د مورخ ۱۴/۴/۹۳ مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت تعداد ۱۳۹ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون عمومی، تخصصی، مصاحبه و احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش برای بکارگیری در رشته شغلی بهورزی بصورت پیمانی ( مشروط به اخذ مجوز استخدام ) و در صورت عدم دریافت مجوز بصورت قرارداد تبصره ۵ ماده ۳۱آیین نامه اداری پس از موافقتهای مربوطه بشرح ذیل داوطلب پذیرش نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 94

دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره د/۲۰۹/۶۱۶ مورخ ۹۴/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزرات متبوع به تعداد ۲۹۰ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی درحیطههای عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال ۹۴

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بیمارستان‌های جدید التاسیس و توسعه یافته امام خمینی (ره) آمل، آیت اله طالقانی چالوس و مرکز آموزشی و تحقیقاتی حضرت فاطمه زهرا (س) ساری بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و از محل مجوز شماره معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تعداد ۴۶۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه‌های عمومی و تخصصی و پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام کند.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در راستای سیاست های کلی دولت و دراجرای برنامه پنجم توسعه، برخود لازم می داند نسبت به ایجاد فرصت های شغلی جدید و برنامه ریزی های اساسی نسبت به جویندگان کار اقدام های لازم را معمول دارد.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره ۶۰۵/۲۰۹/ د مورخه ۸/۲/۱۳۹۴معاونت توسعه مدیریت و منابع به تعداد ۲۱۳ نفر ، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک کنید

 برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


 

 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران درنظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره ۶۱۰/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

 


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد در نظر دارد به منظور تکمیل کادر مورد نیاز مراکز وابسته از بین فارغ التحصیلان در رشته های روانشناسی بالینی – تغذیه -بهداشت خانواده -مهندسی تجهیزا ت پزشکی (بیوالکتریک ) به منظور انجام قانون خدمت پزشکان وپپراپزشکان (به صورت طرح ) در فاصله زمانی۹۴/۲/۱۴  لغایت ۹۴/۲/۲۴ به صورت اینترنتی ثبت نام بعمل آورد .

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک

به اطلاع کلیه داوطلبین آزمون استخدام رشته های بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک می رساند آزمون استخدام همزمان با سایر دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ جمعه ۸/۳/۹۴ برگزار می گردد. داوطلبین جهت دریافت آگهی استخدام و اطلاع از رشته محل ها و همچنین ثبت نام می توانند از تاریخ چهارشنبه ۲۳/۲/۹۴ به سایت دانشگاه به آدرس www.arakmu.ac.ir  مراجعه نمایند.

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با توجه به نامه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ مدیر کل دفتر منابع انسانی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ تاریخ برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه از تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۴ به تاریخ ۸/۳/۱۳۹۴ موکول یافت.
ثبت نام داوطلبان از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۴ لغایت ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲/۳/۱۳۹۴ صورت خواهد پذیرفت.

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  سبزوار در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره ۶۲۲/۲۰۹/د مورخ ۸/۲/۹۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به تعداد ۳۳۷ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­ های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی، استخدام نماید. جهت دریافت اطلاعیه آزمون و ثبت نام روی پیوند زیر کلیک کنید.

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی – درمانی قزوین در نظر دارد برای تامین نیروی های انسانی مورد نیاز بیمارستان جدید الاحداث شهرستان تاکستان از محل سمیه های استخدامی از طریق امتحان عمومی و تخصصی و گزینش به صورت پیمانی استخدام می کند .

قابل توجه دواطلبان محترم شرکت در آزمون استخدامی:
لطفا” قبل از شروع مراحل ثبت نام، آگهی استخدام را به دقت و بطور کامل مطالعه نمائید. بدیهی است در صورت ثبت نام، اطلاعات ثبت شده به هیج وجه قابل ویرایش نمی باشد.
داوطلبان می بایست به منظور ثبت نام و تکمیل برگ درخواست شغل (ثبت نام الکترونیکی) مطابق مفاد آگهی استخدام تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۲۵/۲/۹۴ اقدام نمایند.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای دریافت فایل pdf شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شرکت حکیم طب تربت حیدریه برنده شده در مناقصه مورخ ۳/۲/۱۳۹۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارند جهت ارائه خدمات اورژانس ۱۱۵ در سطح شهرستان مشهد، افراد واجد شرایط در رشته های ذیل را از طریق فراخوان، شناسائی و بعد از برگزاری آزمون و مصاحبه، بصورت قراردادی دعوت به همکاری نماید.

تذکرات:
۱- انعقاد قرار داد بصورت موقت می باشد و درصورت رضایت از نحوه خدمتی و نیاز ، قرارداد تمدید خواهد شد .
۲- هرگونه اطلاع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری آزمون و یا مصاحبه، نحوه صدور کارت و . . .لذا داوطلبین موظف هستند جهت آگاهی از اطلاعیه ها حداقل هر ۲۴ساعت یکبار به سایت مراجعه نمایند.

 برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده فایل pdf اگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز جدیدالتاسیس و توسعه یافته در مشاغل بهداشتی و درمانی به صورت پیمانی استخدام می نماید.متن آگهی استخدام متعاقبا از طریق همین سایت اعلام می گردد

داوطلبان می بایست به منظور ثبت نام و تکمیل برگ درخواست شغل مطابق مفاد آگهی استخدامی از ساعت ۸ صبح  روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۲/۲۳ لغایت ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۲/۳۰ اقدام نمایند.
ضمنا هرگونه اطلاع رسانی به داوطلبان از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

برای مشاهده فایل pdf شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز

قابل توجه متقاضیان انجام طرح نیروی انسانی درسه ماهه اول سال ۱۳۹۴(بهار)
 

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک کنید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گلستان در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره ۶۰۸/۲۰۹/د مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تعداد ۱۱۶ نفر، واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح جدول پیوست استخدام نماید . لازم به توضیح است که شروع به کار پذیرفته شدگان بیمارستان شهرستان بندرگز همزمان با افتتاح بیمارستان می باشد .

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده جدول رشته های شغلی مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

_اصلاحیه آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان_


 
 
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ معادله را بدهید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.